Arbeidet med Stavern skole fortsetter

Innhold

Den midlertidige løsningen for Stavern skole er på plass. Her får du oppdatert informasjon om byggeprosessen.

Mars 2024

Melding behandles i Hovedutvalg for Eiendom og teknisk drift 6. mars 2024

Emne: Stavern skole - status 27.02.24

 • Entreprenør Backe Vestfold Telemark følger fremdriftsplanen, og skolen vil stå klar til åpning i
  august 2024.
 • Utvendig bygg: Montasje av Steniplater pågår, stillas demonteres i løpet av kort tid
 • Innvendig bygg: Innvendige dører er montert i bygg A og i deler av bygg B, i bygg B jobbes det
  med himlinger, i mellombygg ferdigstilles malerarbeider. Teknisk rom er straks ferdig, og heis er
  montert.
 • Kunstkomiteen har valgt ut kunst, og det er skrevet kontrakt på et objekt med billedhugger
  Petter Hepsø.
 • Utomhusarealene er ferdig prosjektert, og det jobbes med de siste detaljer mot tilbyder for å
  møte vedtatt budsjett.
 • I henhold til vedtatt strategidokument for 2024-27 vil det ikke bli gjort noen rehabilitering av
  gymsalen i pågående prosjekt. Entreprenør gir oss dog pris på enkelte arbeider som eventuelt
  vil bli bestilt om vi ser at det er rom i budsjettet.
 • I Strategidokumentet for 2024-27 er budsjettet for inventar til Stavern skole redusert fra 8,5
  millioner kroner til 5,5 millioner kroner. Det er en pågående prosess for å anskaffe nødvendig
  møblering, vi kommer ikke til å kunne møblere skolen for 5,5 millioner kroner.
 • Det avholdes byggherremøter hver annen onsdag i byggeperioden. Representanter fra skolen
  deltar i disse møtene.
 • Total kostnadsramme er 102 millioner, jfr. Strategidokumentet 2023-26. Det er i tillegg avsatt 5
  millioner kroner i “Prosjekt skolegård/barnehage” til utomhusarbeid på Stavern skole. Det ble i
  KST 13.09.23 bevilget ytterligere 33 millioner, og i strategidokumentet for 2024-27 ble det
  redusert med 10 millioner da nærmiljøanlegget (rehabilitering av gymsalen) er tatt ut. Den
  samlede investeringsrammen til Stavern skole er dermed på 130 millioner kroner.

Februar 2024

Om under tre måneder skal Stavern skole stå ferdig etter rehabiliteringen. Prosjektutvikler Borgar Lindhjem rapporterer om en framdrift som ligger foran skjema - og er overbevist om at det endelige resultatet vil begeistre lokalmiljøet. 

Januar 2024

Melding behandles i Hovedutvalg for Eiendom og teknisk drift 31. januar 2024

 Stavern skole - status 11.01.24

 • Entreprenør Backe Vestfold Telemark følger fremdriftsplanen, og skolen vil stå klar til åpning i august 2024.
 • Utvendig bygg: Tett bygg, montasje av Steniplater pågår.
 • Innvendig bygg: Montasje av systemhimlinger pågår i bygg A, i bygg B og mellombygg jobbes det med maling og gulvbelegg. Teknisk rom blir ferdigstilt i løpet av februar, heis monteres i uke 3.
 • Kunstkomiteen har valgt kunstner. Billedhugger Petter Hepsø har befart skolen, og vært i møte med kunstkomiteen. Det er besluttet hva som skal leveres, og kontrakt vil bli inngått i løpet av januar.
 • Utomhusarealene er ferdig prosjektert, og totalentreprenør er i sluttforhandling med 2 aktuelle tilbydere.
 • I henhold til vedtatt strategidokument for 2024-27 vil det ikke bli gjort noen rehabilitering av gymsalen i pågående prosjekt.
 • I Strategidokumentet for 2024-27 er budsjettet for inventar til Stavern skole redusert fra 8,5 millioner kroner til 5,5 millioner kroner. Vi vil gjenbruke alt som kan gjenbrukes, men ønsker å varsle at budsjettet ser ut til å bli for stramt.
 • Det avholdes byggherremøter hver annen onsdag i byggeperioden. Representanter fra skolen deltar i disse møtene.
 • Total kostnadsramme er 102 millioner, jfr. Strategidokumentet 2023-26. Det er i tillegg avsatt 
  millioner kroner i “Prosjekt skolegård/barnehage” til utomhusarbeid på Stavern skole. Det ble i KST 13.09.23 bevilget ytterligere 33 millioner, og i strategidokumentet for 2024-27 ble det redusert med 10 millioner da nærmiljøanlegget (rehabilitering av gymsalen) er tatt ut. Den samlede investeringsrammen til Stavern skole er dermed på 130 millioner kroner. 

November 2023

Torsdag 23. november ble det avholdt såkalt «kranselag» for arbeiderne som jobber på Stavern skole. Dette markerer at bygget er lukket og tett utvendig!

Rehabiliteringen av skolebygget er i rute foran skolestart i 2024.

Oktober 2023

 Melding behandles i Hovedutvalg for Eiendom og teknisk drift 1. november 2023

 • Entreprenør Backe Vestfold Telemark følger fremdriftsplanen, og skolen vil stå klar til åpning i august 2024.
 • Kommunestyret vedtok 13.09.23 å godkjenne tillegg for kr 33 225 000 til økte kvaliteter for Stavern skole.
 • Det jobbes for tiden med prosjektering av utomhus for å møte revidert budsjett. Etter ønske fra skolen flyttes noe av potten for økte kvaliteter på himlinger til utomhusarealene.
 • Det avholdes byggherremøter hver annen onsdag i byggeperioden. Representanter fra skolen deltar i disse møtene.
 • Total kostnadsramme er 102 millioner, jfr. Strategidokumentet 2023-26. Det er i tillegg avsatt 5 millioner kroner i “Prosjekt skolegård/barnehage” til utomhusarbeid på Stavern skole, og det ble i KST 13.09.23 bevilget ytterligere 33 millioner. Den samlede investeringsrammen til Stavern skole er dermed på 140 millioner.

Derfor har Stavern skole blitt blå

Rehabiliteringen av Stavern skole er i full gang - og den delen av bygget som vender ut mot Helgeroaveien er blitt malt blå. Her forklarer arkitekt Sabine Klonk hva som avgjorde fargevalget.

August 2023

Status 24. august 

Saksfremlegg  

23/72776 - Stavern skole - bestilling av tillegg


Status 18. august 

 Melding behandles i Hovedutvalg for Eiendom og teknisk drift

 • Entreprenør Backe Vestfold Telemark arbeider nå for fullt med gjennomføring av rehabilitering av Stavern skole. Skolen blir levert med nøkterne kvaliteter for å møte vedtatt budsjett.
 • Alle tillatelser er nå innvilget for prosjektet.
 • Det avholdes byggherremøter hver annen onsdag i byggeperioden. Representant fra skolen deltar i disse møtene.
 • Total kostnadsramme er 102 millioner, jfr. Strategidokumentet 2023-26. Kontrakten holder seg innenfor rammen på 102 mill. Det er i tillegg avsatt 5 millioner kroner i “Prosjekt skolegård/barnehage” til utomhusarbeid på Stavern skole. Den samlede investeringsrammen til Stavern skole er dermed på 107 millioner. Det fremmes en sak om eventuell utløsing av inntil 11 opsjoner i denne møterunden.
 • Fremdriftsplanen er uendret i forhold til opprinnelig vedtatt fremdriftsplan datert 18.04.23. 

15. august 2023

Velkommen til skolestart!
Informasjonsbrev til alle elever og foresatte ved Stavern skole fra rektor Arnfinn F. Brevik 

Juni 2023

Slik blir Staverns nye aktivitetsbygg

Skolen inviterte alle innbyggerne til idémyldring. Nå er den endelige skissen klar.

Mai 2023

Stavern skole - status 23.05.23 - Melding i Hovedutvalg for Eiendom og teknisk drift

 • Det er nå skrevet en kontrakt med Backe Vestfold Telemark om gjennomføring av rehabilitering av Stavern skole. Skolen blir levert med nøkterne kvaliteter for å møte vedtatt budsjett.
 • Rammetillatelse er gitt, igangsettelsestillatelse for riving er gitt. Igangsettelsestillatelse for gjenoppbygging sendes Arbeidstilsynet denne uken.
 • Det avholdes prosjekteringsmøter hver annen mandag i detaljprosjektfasen.
 • Total kostnadsramme er 102 millioner, jfr. Strategidokumentet 2023-26. Kontrakten holder seg innenfor rammen på 102 mill. Det er avsatt 5 millioner kroner i skolegårdsprosjektet til utomhusarbeid. Den samlede investeringsrammen er på 107 millioner.
 • Det er også utarbeidet en liste over opsjoner for hva som kan tillegges av kvaliteter og behov. Vi varslet i forrige melding at denne ville bli fremmet i denne møteserien. Det har dessverre ikke vist seg realistisk. Vi vil fremme en sak om opsjoner i første møterekke etter sommeren. Dette har ingen innvirkning på fremdriften.

Mars 2023

Rektor frir til Stavern: – Dette angår oss alle

Rehabiliteringen av Stavern skole skal komme hele nærmiljøet til gode. Nå inviteres hele lokalsamfunnet til idédugnad - for å diskutere hvordan de nye fasilitetene kan utnyttes på best mulig måte.  

Mars 2023

På innsiden av Stavern skole: – Skal levere et bygg med null feil

Fra utsiden er det vanskelig å se at arbeidet med rehabiliteringen av Stavern skole har startet i det hele tatt. Men tross manglende gravemaskiner er virkeligheten en helt annen, forsikrer prosjekteringsleder Anita Rygh. – Det foregår utrolig mye arbeid blant veldig mange mennesker, sier hun.

Februar 2023

Her kan du lese informasjonsbrev fra Rektor sendt ut til foreldre på Stavern skole

Status januar 2023 

Det har vært avholdt prosjekteringsmøter hver mandag i perioden november 2022 til januar 2023 med unntak av romjulen.

Arbeidet har hovedsakelig bestått i riving, avdekking og kartlegging. Det har vært arbeidet med å konkretisere funn, finne løsninger og utarbeide konsekvenser for det enkelte tiltak og de enkelte konstruksjoner, samt kartlegging av gjenbrukspotensiale for materialer og komponenter.
Planløsning er nå på det nærmeste låst. Vi arbeider fortsatt med energiøkonomisering og driftsoptimalisering. Arbeidet fortsetter å bruke god tid i denne fasen slik at vi bygger mest mulig rasjonelt og godt.Fokuset er fortsatt på kvalitet og kostnader, tidsrammen blir mindre avgjørende i denne sammenheng.

Budsjett og fremdriftsplan er fortsatt ikke endelig bekreftet da vi arbeider med løsninger for de enkelte punkt.

En andel av lærerkollegiet, arkitekt, interiørarkitekt og entreprenør var på studietur til Trondheim 17. - 18. november 2022.
Studieturen ble arrangert i samarbeid med Østre Halsen skole. Fokuset var på hvordan skoler i Trondheim har blitt rehabilitert og bygget nytt, med tanke på pedagogikk og løsninger for transparens og tilgjengelighet i skolen.
Turen ble oppsummert med et heldags seminar for alle ansatte ved de to skolene 2. januar 23.

Brukermedvirkning er nå inne i siste fase i forbindelse med planløsninger. Neste fase vil bli materialer og deretter løst og fast inventar.

Arbeidet fokuserer hele tiden på å ivareta medvirkningsprosessen som ble utarbeidet i mars – april 22.

November 2022

Her kan du lese informasjonsbrev fra Rektor sendt ut til foreldre på Stavern skole

Status Stavern skole 9. november 2022

Status oktober/november 2022

Prosjektet har nå startet opp med samspillsfase som skal ende opp i forprosjekt.

Samspillfasen har følgende stikkord: 

 • Avdekke risikoforhold/ skjulte problemstillinger ved bygningen
 • Hva har vi å forholde oss til eks. brann/ energi/ bygningsfysikk (fukt) / geoteknikk etc.
 • Kontinuerlig kalkulering – hvor står vi i forhold til budsjett?
 • Hva gir størst kost/ nytte? – dilemma kostnader til bygningskropp eller til læringsarealer eks. tak/ fasader/ energiforbruk/ tekniske anlegg (varme, ventilasjon etc.)...
 • Miljø – både energiforbruk og klimagassutslipp…

 

Fremdrift
Per nå er målet å være ferdig med samspillsfasen på nyåret. Målet er å være klart med overlevering årsskiftet 23/24.

 

Presentasjoner fra informasjonsmøte i Stavern Vel 9. november 2022:

 

Status september 2022

I august ble det inngått kontrakt med Backe Vestfold Telemark om rehabilitering av Stavern skole og gymsal.

Backe VT har tre prosjektledere på jobben med lang fartstid i bransjen.
Prosjektlederne fullfører i disse dager et lignende rehabiliteringsprosjekt i Horten.

I september ble det avholdt en første befaring på bygget, samt et møte med Backe VT sine rådgivere. De har foreløpig inngått avtale med Norconsult om tjenester innenfor arkitektur, interiørarkitektur, bygningsfysikk, bygningsstatikk og brann. 
Arkitekt, brann og bygningsstatikk kommer fra Norconsult sitt kontor i Larvik, interiørarkitekt fra Trondheim og bygningsfysiker fra Sandvika.

Fremdrift

Det legges i disse dager en fremdriftsplan for samspillsfasen av prosjektet, hvor vi planlegger og kartlegger byggets tilstand og oppbygging. Når samspillsfasen er avsluttet har vi ett kontraktsgrunnlag for gjennomføring hvor vi er nærme 100% sikker på gjennomføring og utfordringer, kostnader og fremdrift.

 

Status august 2022

Den midlertidige løsningen for Stavern skole er på plass med alle nødvendige godkjenninger. Det er nå drift på begge lokasjoner.

Prosessen med entreprenør går som planlagt 

Onsdag 16. august ble det gjennomført møte med entreprenør Backe Vestfold Telemark for å avtale fremdrift og muligheter for prosjektet "Rehabilitering Stavern skole".

Det er med glede vi kan informere om at Backe og Larvik kommune har kommet til enighet om en modell for gjennomføring. 
Prosessen settes i gang umiddelbart.

Fremdrift

Vi kommer tilbake med mer informasjon når fremdriftsplan og milepæler er utarbeidet.

Kontaktpersoner 

Involvert i prosjektet er: 

Prosjektleder: Borgar Lindhjem
Innkjøpsansvarlig: Sigmund Ulnes
Skoleplanlegger og ansvarlig for medvirkningsprosessen: Tonje Eide Kristiansen
Andre: Når prosjektet går fremover vil rektor ved Stavern skole med flere involveres.

Til toppen