Fakta om skolen

Innhold

Stavern skole er en kommunal grunnskole for 1. til 7. trinn og ligger i sentrum av Stavern by. Skolen har en lang historie som går helt tilbake til 1908.

Vi er ca 200 elever og 35 ansatte. Vi liker å kalle oss en kystskole da vi bruker nærområdet mye til tur og undervisning. Det er kort vei til brygge, strand og kyststi som gir oss mange muligheter til maritime aktiviteter.

Visjon

Gjennom systematisk arbeid med elevens læringsmiljø ønsker vi å se hver enkelt elev og deres utvikling. Vi har fokus på Respekt, Omsorg, Samarbeid og Ansvar (ROSA). Disse verdiene legger grunnlaget for vår verdiplattform.

Vår sosiale læreplan viser hvordan vi jobber med trivsel, styrking av sosiale ferdigheter og tiltak mot mobbing. Sosial kompetanse er en grunnleggende forutsetning for at barn og unge skal kunne forholde seg til og handle i en sosial virkelighet.

Skolens bibliotek

Elevene må erstatte ødelagte eller tapte bøker. Vi har et automatisk utlånssystem, og den som har registrert en bok på sitt navn, er ansvarlig for den helt til den er på plass i biblioteket igjen og automatisk innlevering er foretatt. Det er derfor viktig at bøkene blir levert tilbake til biblioteket og ikke videre til en annen låner.

Kuturskrinet

Kulturskrinet er en helhetlig plan som tilfører alle grunnskoleelevene kultur på alle klassetrinn. Elevene skal få møte profesjonelle kunstnere og uttrykk, og selv få bruke kreative evner. Kulturskrinet er delt i en kunstdel og en lokaldel. Begge delene har obligatoriske tilbud på hvert trinn gjennom hele grunnskolen.

Leirskole

Hvert år reiser 7.klassene på leirskole. De siste årene har vi reist til Brennabu leirskole i Oppland. Brennabu ligger i Vestre Slidre i et variert og sikkert fjellterreng – 850 moh. mellom Valdres og Hemsedal. Vi reiser på høsten og elevene får blant annet oppleve kanoturer, bueskyting, bekkevandring, naturkunnskap, orientering, svevebane, rappellering og steinsliping.

Skade på personlige eiendeler

Den obligatoriske skolebarnforsikringen dekker ikke skader på ting som for eksempel elevenes briller / mobil.

Medisinering av barn i skoletiden

Helsetilsynet er av den oppfatning at det er foreldrene til den enkelte elev som er ansvarlig for at deres barn tar de legemidler som er foreskrevet til barnet, så lenge dette er umyndig.

Dersom legemidlene må tas i skoletiden og eleven trenger hjelp til dette, kan foreldrene inngå en skriftlig avtale om at skolen kan være behjelpelig med dette. Det understrekes at foreldrene selv er ansvarlig for at barnet får de medisiner det skal ha. Ansatte i skolen vil så langt det er mulig være behjelpelig med medisineringen, men skolen er uten ansvar hvis barnet ikke får sin medisin, ved for eks. sykdom eller fravær av personalet.

Den enkelte skole er ikke pålagt å hjelpe til med medisineringen, og har ingen mulighet til å sette inn ekstra ressurser for å hjelpe til med dette. Medisinering av barn i skoletiden er en service vi yter så fremt det lar seg gjøre rent praktisk.

Skolens ansatte må forholde seg til faste doseringer, og kan ikke pålegges å vurdere dagsformen til barnet for å definere behovet for medisiner, det er legens ansvar.

Når eleven skades i skolesituasjon

Hvert år blir noen elever utsatt for større eller mindre skader i skoletiden. Det første vi gjør da, er å vurdere hvilken hjelp eleven trenger. I tilfeller hvor det er nødvendig med lege/tannlege ringer vi foreldrene slik at de kan følge barnet sitt. Det vil alltid være en fordel om foreldrene kan følge barnet til behandling, fordi barna da føler seg tryggere. Vi fyller også ut et skademeldingsskjema som blir sendt NAV. Der vil dere også få refundert eventuelle utlegg til lege.

Når barnets foreldre ikke bor sammen

Utdrag av retningslinjer gitt av KUF i rundskriv F – 36/98

1. I de tilfeller der foreldrene har felles foreldreansvar:

Begge foreldrene har samme rett til informasjon om barnets skolegang fra skolens side. I praksis betyr det at den av foreldrene barnet ikke bor hos, kan ved henvendelse til skolen be generelt om å få informasjon. Dersom skolen ikke får en slik anmodning, trenger skolen heller ikke å gi det på eget initiativ.
Dagligdagse og løpende informasjon kan være upraktisk for skolen å formidle til begge foreldrene (som for eks om gymtøy, skolebøker etc.)

2. I de tilfeller der foreldrene ikke har felles foreldreansvar.

Iflg. Barneloven § 50 har den av foreldrene som ikke har foreldreansvar rett til å få opplysninger om barnet fra skolen, så sant det ikke kan skade barnet. Den av foreldrene som ikke har foreldreansvaret, kan ikke kreve generelt å bli løpende orientert. Skolen kan på sin side ikke forlange at anmodningen skal spesifiseres.

3. Deltakelse på møte med foreldre

Foreldre med delt foreldreansvar har samme rett til å delta på møter. Foreldre som ikke har delt foreldreansvar, har ikke denne rettigheten. Den av foreldrene som ikke har foreldreansvar kan bare møte dersom den med foreldreansvar har gitt samtykke. Dersom to foreldre med felles foreldreansvar begge ønsker å delta på samme møte, kan hver av dem motsette seg at det møter en tredje person(for eksempel ny ektefelle/samboer)

Informasjon fra skolen

Administrasjonen og den enkelte lærer sender jevnlig informasjon til hjemmet. Dette kan både være praktiske opplysninger fra administrasjonen eller arbeidsplaner fra lærerne.

Vær nøye med å følge opp denne informasjonen og vær vennlig å gi rask tilbakemelding når dette ønskes. Under punktet klassetrinn på skolens hjemmeside vil dere finne arbeidsplanene for alle klassene og ellers annen informasjon.

Vurdering for læring

Vi har fokus på vurdering for læring. Alle elevene ved skolen skal følges opp med minst 2 utviklingssamtaler i løpet av skoleåret. Samtalene skal dreie seg både om faglig og sosial utvikling.

Du kan forvente av skolen

 • Hele personalet arbeider for å skape et trygt og trivelig miljø for elevene.
 • Vi gir tydelige og jevnlige tilbakemeldinger på barnas arbeidsoppgaver og utvikling.
 • Ansvarlig personal har ansvaret for å ta kontakt med familien dersom noe spesielt skulle skje barnet deres.
 • Vi jobber for skolens visjon.
 • Vi følger opp våre satsningsområder.
 • Vi følger opp vår sosiale læreplan.
 • Kontaktlærer gjennomfører utviklingssamtaler med foreldre og elever.
 • Vi holder to foreldremøter i året.
 • Personalet er vennlige og positive.
 • Vi er faglig dyktige og holder oss oppdaterte.
 • Vi holder god orden og skaper godt læringsmiljø i klassen.
 • Det er alltid synlig voksne ute i friminuttet.

Forventninger til eleven

 • Du gjør ditt beste hele tiden.
 • I stigende alder tar du større ansvar for egen læring.
 • Du følger skolens regler.
 • Du er høflig og tar hensyn til andre.
 • Du viser respekt for alle.
 • Du har fin bordskikk.
 • Du bruker pene ord.
 • Du tar vare på egne og andres (skolens) ting.
 • Du gir videre informasjon fra skolen til hjemmet.
 • Du kommer forberedt til skolen.
 • Du hjelper til med å holde skolen rein og fin, og sier i fra til noen voksne dersom noe skulle gå i stykker.

Forventninger til foreldrene

 • Dere som foreldre er med på å bidra til et godt klassemiljø.
 • Du deltar på foreldremøter og utviklingssamtaler.
 • Du holder kontakt med kontaktlæreren til barnet.
 • Du hjelper barnet til å leve opp til skolens forventninger
 • Du roser, oppmuntrer og lytter til barnet.
 • Dere tar ansvar for at lekser og arbeidsplaner blir gjort.
 • Du tar kontakt med skolen når du har behov for det. Både ris og ros!
 • Ditt barn kler seg fornuftig.
 • Barnet ditt er uthvilt, har spist frokost og har med seg mat.
 • Du tar ansvar og følger med i digital kommunikasjon.
 • Du er oppmerksom på mobbetendenser, og passer på at skolen får kjennskap til om noen blir utsatt for mobbing.

Glemt eller mistet noe

Kom innom skolen og se etter. På veggen ved kontoret henger et glasskap hvor f.eks. nøkler, smykker og andre småting henges opp og tålmodig venter på at eieren skal dukke opp. I kjellernedgangen ved SFO blir gjenglemte klær samlet. Spør evt. på kontoret.

MERK TØYET MED ELEVENS NAVN!

Vi fjerner gjenglemt tøy til jul og til sommerferien.
(Det blir gitt bort til organisasjoner som måtte ønske å ta imot)

 

 

Til toppen