Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen

Innhold

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Les mer om hva denne undersøkelsen er og hvordan den gjennomføres:

Hva er formålet med Elevundersøkelsen?


Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen.
Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige
utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data
fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra
undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på
Utdanningsdirektoratets nettjeneste Skoleporten (skoleporten.udir.no).

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?


Elevundersøkelsen kan gjennomføres både vår og høst. På høsten er det obligatorisk for
kommunene/fylkeskommunene/skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen. Gjennomføring
av undersøkelsen på våren er et frivillig tilbud til de skolene som ønsker det.
Både på våren og høsten er det frivillig for elevene å svare på Elevundersøkelsen. Elevene
kan også starte en undersøkelse, og hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.


Behandlingsansvar og personvern


Når elevene svarer på spørsmål i Elevundersøkelsen, blir det lagret personopplysninger om
dem. Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for at personopplysningene som behandles i
Elevundersøkelsen, blir behandlet riktig og etter gjeldende personvernregelverk. Conexus
drifter det tekniske i undersøkelsen på vegne av Utdanningsdirektoratet og må følge samme
regelverk om personopplysninger. Conexus drifter portal for bestilling, innhenting og visning
av resultater fra Elevundersøkelsen, herunder grunnlagsdata. Portalen krever pålogging.


Resultatene fra Elevundersøkelsen kan ikke direkte knyttes til personer som har svart.
Elevene som svarer oppgir ikke navn, og det er ikke knyttet personnummer til besvarelsene.
Når undersøkelsen avsluttes, brytes sammenhengen mellom påloggingskoden til eleven og
besvarelsen. Derfor er det svært vanskelig å identifisere hvem som har svart hva i
undersøkelsen. I svært få tilfeller kan det likevel være en teoretisk mulighet for at noen kan
gjenkjenne hvem som har svart hva (indirekte identifisering), for eksempel ved små skoler
der noen har bakgrunnskunnskap om de som har svart. Derfor har vi svært strenge regler for
å vise resultater fra undersøkelsene - det gjelder for skolene, skoleeierne og de statlige
utdanningsmyndighetene. Det er lagt inn egne regler (prikkeregler) for å skjule resultater og
dermed redusere faren for at noen indirekte kan gjenkjenne hvem som har svart hva. Data fra
undersøkelsen publiseres aldri offentlig på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne
enkeltelever sine svar.


I de tilfeller vi gir ut data til forskere, må de følge Utdanningsdirektoratets regler for
behandling av data og taushetsplikt, og de må skrive under på en taushetserklæring.


Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger


Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i Elevundersøkelsen er
personvernforordningen (GDPR) art. 6 nr. 1 bokstav e og art. 9 nr. 2 bokstav g, hvor det
supplerende nasjonale rettslige grunnlaget er forskrift til opplæringsloven § 2-3 og forskrift til
friskoleloven § 2-3.


Har du spørsmål?


For mer informasjon kontakt skolen. Du finner også mye informasjon på
www.udir.no/undersokelser. Spørsmål om personvernet i undersøkelsen kan rettes til
Utdanningsdirektoratets personvernombud på e-post: personvernombud@udir.no.


Eventuelle klager på Utdanningsdirektoratets behandling av personopplysninger i forbindelse
med Elevundersøkelsen skal rettes til Datatilsynet. Du finner mer informasjon på
Datatilsynets nettsider: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordankan-jeg-klage-til-datatilsynet/


Kontaktinformasjon til Utdanningsdirektoratet:


Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO
Telefon: +47 23 30 12 00
E-post: post@udir.no
Internett: www.udir.no

 

Elevundersøkelsen - les dette før du svarer (5. – 10.trinn)


Hvorfor bør du svare på Elevundersøkelsen?

Elevundersøkelsen gir deg mulighet til å si hva du mener om læring og trivsel på skolen. Svarene
brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen du går på bedre. Svarene fra
Elevundersøkelsen kan også blir brukt av forskere. Vi viser også noen resultater fra undersøkelsen på
nettsiden «Skoleporten».

Hvordan gjennomføres Elevundersøkelsen?

Det er frivillig for deg å svare på Elevundersøkelsen. Du kan starte undersøkelsen og hoppe over
spørsmål du ikke ønsker å svare på.
Vi tar godt vare på svarene dine
Når du svarer på spørsmålene i Elevundersøkelsen, skriver du ikke inn navnet ditt. Derfor får vi ikke
vite hva du har svart på spørsmålene. Skolene, skoleeier og Staten får se det totale resultatet på
undersøkelsen, men vi gir aldri ut svarene dine til andre hvis det er mulig å kjenne igjen svarene dine.

Det er vi i Utdanningsdirektoratet som har ansvaret for at svarene du gir på Elevundersøkelsen blir
lagret og blir brukt på riktig måte.

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål om Elevundersøkelsen, kan du spørre læreren din eller andre som jobber på
skolen din. Du kan også gå inn på denne nettsiden: www.udir.no/undersokelser.

Til toppen